Udbina

Nalazi se nad Krbavskim poljem, na kojem se vodila slavna bitka protiv Turaka 1493. godine. Možeš li zamisliti da stojiš u starom gradu i promatraš bitku? Vidiš li te silne junake na konjima kako vitlaju mačevima? Kad se umoriš, možeš otići do Park-šume Laudonov gaj. U parku raste oko 600 hrastovih stabala, starih približno 250 godina.

Krbavsko polje